blog

Groei van octrooiportfolio's in tijden van economische krimp
Inleiding

De jaren 2013 tot en met 2019 hebben in veel westerse landen een periode van overwegend economische groei laten zien. Het moet raar lopen wil 2020 niet met deze trend breken. De cijfers vanaf maart 2020 laten een weinig rooskleurig macro-economisch beeld zien. Maar de situatie is niet overal gelijk. Bepaalde bedrijfsmatige activiteiten worden hard getroffen, terwijl sommige andere juist een impuls krijgen.

Kosten en kansen voor octrooiportefeuilles

Bedrijven vragen zich af hoe met de nieuwe omstandigheden om te gaan. Die vraag kan ook worden gesteld met betrekking tot octrooiportefeuilles. Aan het uitbreiden of zelfs maar in stand houden daarvan zijn uitgaven verbonden. Dat kan aanleiding geven octrooiportefeuilles kritisch tegen het licht te houden en eventueel van sommige rechten afscheid te nemen. Dat zijn vaak moeilijke keuzes, waarbij al gauw de vraag naar de waarde van de octrooirechten aan de orde komt.

Octrooien zijn beperkt tot een technisch gebied, een geografisch gebied en een periode in de tijd. Daarnaast zijn er ook andere, moeilijker te kwantificeren aspecten die de waarde van een octrooi bepalen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het economisch belang van de door het octrooi bestreken technologie en de vraag of andere octrooien de toepassing van de technologie in de weg kunnen staan. Door de huidige economische veranderingen kan ook de inschatting van het economische belang veranderen - zowel in negatieve als in positieve zin. 

De waarde van een octrooi is ook afhankelijk van de kans dat het octrooi een aanval op de geldigheid ervan zal overleven. Afgezien van de beschikbare budgetten voor aanval en verdediging is dat vooral een technisch-juridische vraag die zich van de economische conjunctuur doorgaans weinig aantrekt. De omstandigheden waarin bedrijven zich bevinden kunnen ook van belang zijn voor de waarde van een octrooi. Een veranderde bedrijfsstrategie bijvoorbeeld kan er toe leiden dat sommige octrooien aan belang winnen en andere minder belangrijk worden. Ook kan voor een bedrijf in zwaar weer een octrooidreiging vanuit een ander bedrijf zwaarder gaan wegen.  

Naast het snoeien in een portefeuille zijn er ook andere manieren om met een teruggeschroefd octrooibudget om te gaan. Aanvragers van octrooien kunnen bijvoorbeeld in lopende aanvraagprocedures termijnen zoveel mogelijk verlengen en procedurele stappen zoveel mogelijk uitstellen. Ook kan bij aanvraagstrategieën meer nadruk worden gelegd op beperking van de initiële kosten. Tegenover dergelijke opties staan uiteraard ook nadelen. Een goede analyse is nodig om op de juiste manier uitgaven te beperken of uit te stellen.  

Aan de andere kant biedt de huidige economische situatie ook kansen. Als sommige bedrijven hun octrooipositie afbouwen dan geeft dit andere bedrijven de mogelijkheid om een voorsprong te nemen. Alleen al het in stand houden van de omvang van een portefeuille kan daartoe leiden. Daarnaast kunnen er ook mogelijkheden komen om octrooirechten tegen een aantrekkelijke prijs te verkrijgen of om onder gunstige voorwaarden een licentie te nemen. Een goede voorbereiding en analyse is ook hier belangrijk, om de mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. 

Geschiedenis

Economische crises zijn van alle tijden. Soms kan het interessant zijn de geschiedenis erbij te nemen. De onderstaande grafiek geeft een indicatie van het bedrijfsresultaat en het aantal verleende Nederlandse octrooien van Philips in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw (genormaliseerd met hun maximum in de periode 1920-1938). Ondanks de beperkingen van de gehanteerde variabelen, suggereert de grafiek dat het bedrijf zich door de economisch crisis in de jaren 30 maar weinig liet ontmoedigen zijn octrooiportefeuille van nieuwe octrooien te voorzien. 

De gegevens met betrekking tot de octrooien zijn gebaseerd op het Nederlandse octrooiregister. De octrooien zijn ingedeeld op basis van het jaar van verlening (typisch ongeveer 3 tot 5 jaar na het jaar van indiening). De gegevens met betrekking tot het bedrijfsresultaat van Philips zijn gebaseerd op: I.J. Blanken, "Geschiedenis van Philips Electronics N.V.", delen III en IV; Martinus Nijhoff, Leiden, 1992,
Conclusie
Het vinden van een goede octrooistrategie in een periode van economische krimp is niet eenvoudig. Veel verschillende factoren kunnen een rol spelen en een strategie die vroeger succesvol was, hoeft dat nu niet opnieuw te zijn. Het kritisch bekijken van de huidige portefeuille kan nuttig en nodig zijn. Maar het is belangrijk om naast de kosten ook de kansen goed in de gaten te houden. Daarbij kan worden gelet op technische gebieden die juist in opkomst zijn. Ook kan door het op peil houden of uitbreiden van de octrooiportefeuille mogelijk een voorsprong worden genomen op concurrenten.

 

 

Geplaatst op 19 juni 2020.